Belangrijke fiscale punten uit het regeerakkoord

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%
Uit het regeerakkoord blijkt dat het belastingstelsel flink hervormd gaat worden. Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen. Werken moet hierdoor meer gaan lonen.

Hypotheekrenteaftrek gaat veel sneller omlaag

De hypotheekrenteaftrek zal vanaf 2020 versneld verlaagd worden. Het tarief waartegen een huizenbezitter zijn hypotheekrente mag aftrekken zal in vier jaar met stappen van 3% worden teruggebracht. Om  de verlaging van de hypotheekrenteaftrek te compenseren, zal het eigenwoningforfait ook omlaag gaan. Dit forfait wordt 0,15% lager. Hierdoor zal voor de meeste huiseigenaren het eigenwoningforfait uitkomen op 0,60% van de WOZ-waarde, waar dit nu dus nog 0,75% is.

Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9%

Het nieuwe kabinet wil in 2019 het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. De opbrengst van deze BTW-verhoging is nodig ter dekking van de verlaging van de belastingen op inkomen. Het lage BTW-tarief  van 6% geldt onder andere voor voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen , kunst en boeken.

Zelfstandigenaftrek gaat flink wijzigen
Ondernemers voor de inkomstenbelasting, die voldoen aan het urencriterium, komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. In het regeerakkoord is aangegeven dat de zelfstandigenaftrek gaat wijzigen.

In het regeerakkoord staat dat de overheid aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek, vanaf 2020 gaat verlagen naar het basistarief. Als ondernemers voor de inkomstenbelasting voldoen aan het urencriterium kunnen zij in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Dit urencriterium houdt in dat een ondernemer tenminste 1.225 uur per jaar besteedt aan de onderneming als aan het begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet is bereikt.

Voldoet een ondernemer aan het urencriterium, dan mag hij voor de zelfstandigenaftrek een bedrag van € 7.280 (2017) in mindering brengen op de winst. Als de pensioengerechtigde leeftijd wel is bereikt, mag een ondernemer maar 50% van het bedrag van de zelfstandigenaftrek in mindering brengen. Het bedrag van € 7.280 (2017) zal de komende jaren dus omlaag gaan.

Overige belangrijke punten
Vrijstelling in box 3 naar € 30.000, in het regeerakkoord staat opgenomen dat het bedrag in box 3 waarover belastingplichtigen geen inkomstenbelasting hoeven te betalen, verhoogd wordt van € 25.000 naar € 30.000.
Mes in tarieven vennootschapsbelasting, het nieuwe kabinet verlaagt de tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB) de komende jaren met vier procentpunt.
Box 2-tarief op aanmerkelijk belang flink omhoog, Nederlanders met een aanmerkelijk belang in een vennootschap gaan de komende jaren flink meer belasting betalen in box 2. In de plannen van het nieuwe kabinet klimt het tarief van de huidige 25% naar 28,5% in 2021.

Geen verhoging AOW-leeftijd in 2023

3 november 2017. De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet verder omhoog. Dit kan men concluderen uit de jongste prognoses van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd van CBS. CBS verwacht in 2023 een levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,5 jaar. Bij de prognose van vorig jaar werd voor 2023 nog uitgegaan van een resterende levensverwachting van 20,7 jaar. De resterende levensverwachting in 2023 valt nu zelfs iets lager uit dan de resterende levensverwachting in 2022 volgens de prognose van 2016.

De levensverwachting in 2023 valt in de nieuwste prognose lager uit dan in de prognose van 2016 doordat de nieuwe prognose gebaseerd is op recentere sterftecijfers dan de prognose van 2016. In de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van 2017 stierven meer mensen dan in de oudere prognose was verwacht. Dergelijke fluctuaties in de feitelijke sterfte zorgen ieder jaar voor kleine schommelingen in de levensverwachting.
Tot en met 2021 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Daarna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de levensverwachting in een bepaald jaar. Die verhoging wordt vijf jaar van te voren vastgesteld aan de hand van de prognoses van CBS en een formule die in de Wet AOW is opgenomen. De prognose voor de resterende levensverwachting in 2023 leidt ertoe dat in dat jaar de AAO-leeftijd niet zal worden verhoogd. Overigens zou ook met de prognose van vorig jaar de AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog gaan. Op grond van een toen gepubliceerde prognose van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in de komende decennia zou de AOW-leeftijd tot 2040 om het jaar stijgen tot uiteindelijk 69,5 jaar in 2040.
Bron: CBS 3-22-2017

Maximum transitievergoeding per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de maximum transitievergoeding € 79.000.

De hoogte van de maximum transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de geraamde ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen, waarbij de verhoging wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000. Voor volgend jaar is de ontwikkeling van de contractlonen door het CPB geraamd op 2,2%. Verhoging van het huidige maximum van € 78.000 met 2,2% zou dan resulteren in een bedrag van € 78.694. Afgerond op het naaste veelvoud van duizend levert dat een bedrag op van € 79.000.
Bij de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 bedroeg de maximum transitievergoeding € 75.000. Sindsdien is dit bedrag jaarlijks met € 1.000 verhoogd.
Bron: Stcrt 2017, 56938